Ověření věku kupujícího před odesláním objednávky

Více info zde close

Reklamace zboží

 

Reklamační řád upravuje proces reklamačního řízení při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného Kupujícím v postavení spotřebitele prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Reklamačním řízením se rozumí postup Prodávajícího pro uplatnění reklamace Kupujícího, jehož výsledkem je buď rozhodnutí Prodávajícího o oprávněnosti reklamace Kupujícího a její uspokojení způsobem a podle podmínek upravených obchodními podmínkami Prodávajícího nebo naopak rozhodnutí Prodávajícího o zamítnutí reklamace Kupujícího jako neoprávněné. Reklamací je rozuměno uplatnění nároku Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem již před uskutečněním koupě zboží a výslovně převzetím zboží Kupující potvrzuje i svůj souhlas s reklamačním řádem.

U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, má Prodávající odpovědnost vůči Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a zboží má v okamžiku jeho převzetí určité vlastnosti, tedy zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel, resp. si zachová obvyklé vlastnosti. Odpovědnost Prodávajícího trvá dva roky od převzetí zboží Kupujícím.

V případě, že se v průběhu doby trvání odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží  vyskytne vada zboží pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit,  a jestliže však taková vada existuje již v okamžiku jeho převzetí Kupujícím, přičemž  existence vady již v době převzetí zboží Kupujícím se předpokládá buď (i) automaticky byla-li zjištěna v době jednoho roku od převzetí zboží Kupujícím nebo (ii) za stavu, že Kupující uplatnil tvrzenou vadu v druhém roce trvání odpovědnosti za vady a Kupující prokázal, že vytknutá vada musela existovat již v momentě převzetí zboží Kupujícím, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu, a to podle volby Kupujícího. Pokud je však Kupujícím zvolená varianta nemožná nebo nepřiměřeně nákladná, je Prodávající oprávněn realizovat druhou variantu odlišnou od volby Kupujícího. Až v případě odmítnutí vady Prodávajícím nebo v případě projevení se vady opakovaně či za situace, kdy vada způsobuje nepoužitelnost zboží, může Kupující od smlouvy odstoupit. Kupující může v uvedených případech také uplatňovat po Prodávajícím přiměřenou slevu z kupní ceny, která je adekvátní povaze a charakteru vady. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím zboží věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nového zboží, pokud nemůže zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu své kontaktní údaje. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že by Prodávající nestihl vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dnů, pak Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu z ceny zboží.

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.

Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.

Nárok a uplatnění odpovědnosti za vady zaniká také v těchto případech:
• porušením ochranných či záručních pečetí, pokud na výrobku jsou,
• mechanickým poškozením zboží,
• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
• Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
• Oznámení o reklamaci / výměně / vrácení zboží přes reklamační formulář, který najdete níže na této stránce.
• Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo adresu místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží (případně kopii dokladu), nebo jiný dokument prokazující koupi zboží u Prodávajícího, s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Adesa pro zaslání zboží na reklamaci / výměnu / vrácení: DanCzek Teplice a.s., Oldřichov 220, Jeníkov 41724. Balíček pošlete doporučeně, bez dobírky.

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.


Formulář pro výměnu, vrácení nebo reklamaci zbožíDoprava zdarma
Při nákupou nad 500 Kč

Doprava zdarma
Při nákupou nad 500 Kč

Rychlé dodání
Do druhého dne

Rychlé dodání
Do druhého dne

Věrnostní program
Dárky a nákupy za body

Věrnostní program
Dárky a nákupy za body

Výhody pro registrované
Přednostní prodej a akce

Výhody pro registrované
Přednostní prodej a akce