Hledat Košík

SOUTĚŽ

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „VYHRAJ S BACCO A MARK ADAMS NO.1“

1. POŘADATEL: DanCzek Teplice a.s., se sídlem Tolstého 474/1, 415 03 Teplice, IČO: 250 04 255, DIČ: CZ25004255, zapsaná v obchodním rejstříku B 873  vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“ nebo “správce” – pro oblast ochrany osobních údajů)

2. TECHNICKÝ PARTNER: ProfiSMS s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 03676307, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 236070 (dále jen „pořadatel“ nebo “zpracovatel” – pro oblast ochrany osobních údajů)

3. NÁZEV SOUTĚŽE: „VYHRAJ S BACCO A MARK ADAMS NO.1“ (dále jen „soutěž“).

4. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž trvá od 14.4.2020 00.00.00 hod. do 17.5.2020 23.59.59 hod. včetně (dále jen „soutěžní čas“).

5. MÍSTO KONÁNÍ: Soutěž probíhá ve vybraných prodejnách tabáku na území České republiky (dále jen “místo konání”).

6. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let nejpozději v den své registrace do soutěže, s doručovací adresou v České republice (dále jen „účastník“, „soutěžící“ nebo jen “subjekt” – pro oblast ochrany osobních údajů). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké (ve smyslu ust. § 22 odst. 1 občanského zákoníku) k těmto osobám. Mezi společnosti podílející se na přípravě a organizaci soutěže patří společnosti: ProfiSMS s.r.o. a DanCzek Teplice a.s. Pokud se i přes výše uvedené zúčastní soutěže a vyhraje vyloučená osoba, cena jí nebude odevzdána.

7. ÚČAST V SOUTĚŽI:
7.1. Spotřebitel se může zapojit do soutěže tak, že si v době trvání soutěže zakoupí soutěžní produkty (produkty pořadatele definované v článku 7.6. těchto pravidel) v minimální množství 1 kartonu (10 krabiček) od vybraných druhů produktů v některé z prodejen tabáku na území ČR a následně zašle svůj soutěžní vstup pomocí SMS (jak poslat soutěžní SMS v článku 7.3.).

7.2. Soutěžící si musí pečlivě uschovat účtenku z nákupu soutěžních produktů pro ověření nákupu soutěžních produktů. Účtenka musí být z data v průběhu soutěžního času a odpovídat datu a času zadanému v soutěžní SMS zprávě. Na účtence se musí nacházet soutěžní produkty.

7.3. VSTUP DO SOUTĚŽE PROSTŘEDNICTVÍM SMS ZPRÁVY: Soutěžící odešle svůj soutěžní vstup zasláním SMS zprávy v předepsaném tvaru na telefonní číslo 736 350 111. Vstupní soutěžní SMS zpráva musí být odeslána ve tvaru:

SOUTEZmezeraSOUTEZNIKODZLETAKU

Příklad SMS zprávy - Kód letáku je KMT5E9, odešlete SMS ve tvaru: SOUTEZ KMT5E9

7.4. Soutěžní SMS zpráva musí být odeslána z čísla mobilního telefonu českého operátora (O2, T-Mobile, Vodafone, Nordic Telecom a virtuální operátoři v jejich sítích) na území České republiky a doručena v soutěžním čase. Rozhodující pro zařazení do soutěže je čas doručení SMS zprávy. Soutěžní SMS zpráva je zpoplatněna jako běžná SMS zpráva dle tarifu mobilního operátora soutěžícího.

7.5. Zasláním soutěžní SMS zprávy projevuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže. 

7.6. Soutěžním produktem jsou cigaretové produkty značek Bacco a Mark Adams No.1.

Bacco

Mark Adams No.1

8. VÝHRY: Do soutěže byly poskytnuty následující výhry:

9. URČENÍ VÝHERCŮ:
9.1.
VÝHERCEM se stane soutěžící, jehož platný soutěžní vstup bude vylosován ze všech platných soutěžních vstupů přihlášených do celé soutěže. Po skončení soutěže se ze všech platných vstupů vylosuje 50 výherců v pořadí od nejhodnotnější výhry po méně hodnotné.

9.2. Losování výher proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení soutěže. Do losování budou zařazeny všechny platné soutěžní vstupy zaslané do soutěže. Losování proběhne bez účasti veřejnosti – pomocí generátoru náhodného čísla (softwarové řešení). Pro potřeby soutěže se za unikátního soutěžícího považuje mobilní telefonní číslo (MSISDN). Pro potřeby soutěže se za unikátní soutěžní vstup považuje údaj SOUTEZNIKODZLETAKU, zaslaný v soutěžní SMS zprávě.

9.3. Jeden soutěžící (MSISDN) může za celou dobu trvání soutěže vyhrát maximálně jednou.

10. TELEFONICKÁ INFOLINKA K SOUTĚŽI: Telefonická infolinka k SMS soutěži na území České republiky: +420 473 030 777 je v provozu v průběhu pracovních dní od 7:00 do 15:00 hodin.

11. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení o umístění na výherní pozici formou SMS zprávy bude použito telefonní číslo, se kterým se soutěžící zapojil do soutěže pomocí SMS zprávy. Toto oznámení je odesláno ihned po skončení losování dle bodů 9.1., 9.2. a 9.3. Po obdržení oznámení o umístění na výherní pozici formou SMS zprávy bude soutěžící nejpozději do 5 dnů kontaktován zákaznickým centrem společnosti DanCzek, pomocí toho hovoru budou domluveny všechny náležitosti k předání výher. Data z výherního letáku budou zkontrolována pořadatelem. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí budou výherci kontaktováni pracovníkem infolinky pořadatele pomocí SMS zprávy, kde bude soutěžící vyzván k nápravě. Pokud výherce po výzvě nesplní podmínky soutěže, s výhrou bude naloženo podle rozhodnutí pořadatele. V případě, že kontrola soutěžních vstupů nezjistí nesrovnalost, nárok na výhru výherci potvrdí pracovník infolinky pořadatele zasláním SMS zprávy a zároveň budou údaje o výherci zveřejněny na stránkách www.smokingklub.cz/cs/soutez v rozsahu: křestní jméno, iniciála příjmení a město. Potvrzení výher bude výhercům odesláno nejpozději 5 pracovních dnů po potvrzení výherce a výhry jim budou odesílány nejpozději 60 dní po ukončení soutěže. Pořadatel může od výherce požadovat prokázání se všemi pokladními doklady/lepíky z kartonu, které daný výherce v soutěži použil. V případě, že výherce nedoloží jakýkoliv z požadovaných pokladních dokladů/lepíků z kartonu, se kterými se zaregistroval do soutěže, ztrácí na výhru nárok.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1.
Osobní údaje zadané soutěžícím při registraci do soutěže v soutěžní SMS zprávě, zpracovává zadavatel za účelem realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Zákonným důvodem pro dané zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností a rovněž i ochrana oprávněných zájmů pořadatele a jiných osob podílejících se na pořádání soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků. Dále může zadavatel tyto údaje zpracovávat pro marketingové a PR účely, tj. nabízení produktů a služeb zadavatele, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu tří let – účelem zpracování je informování soutěžících o produktech a službách zadavatele a spotřebitelských akcích zadavatele. Zákonným důvodem pro dané zpracování osobních údajů je ochrana oprávněných zájmů zadavatele a jiných osob podílejících se na pořádání soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména provádění přímého marketingu. Ke zpracování osobních údajů výherce soutěže (konkrétně jména, příjmení a zachycení podoby formou fotografie) pro účely uveřejnění informace o výherci dochází na základě souhlasu subjektu údajů a to po dobu 2 let.

12.2. Zadavatel je správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný pro realizaci soutěže nebo plnění zákonem stanovených povinností, je oprávněn osobní údaje soutěžících zpracovávat pořadatel a další osoby, které se s pořadatelem na pořádání soutěže podílí.

12.3. U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

12.4. Soutěžící má právo zadavatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů a pokud ano, pak zejména o informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny a době, po kterou budou osobní údaje uloženy.

12.5. Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

12.6. Soutěžící má právo požadovat, aby zadavatel jeho osobní údaje smazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, je zadavatel povinen této žádosti vyhovět.

12.7. Soutěžící má právo požadovat, aby zadavatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a soutěžící odmítá výmaz, nebo pokud již zadavatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků. Při omezení zpracování je zadavatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.

12.8. Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl zadavateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

12.9. Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu a zadavatel je povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat. Vznesení námitky může soutěžící provést na webové stránce www.coca-cola-souteze.cz prostřednictvím formuláře k tomuto účelu určeného.

12.10. Práva a stížnosti v souvislosti s osobními údaji může soutěžící uplatnit u pořadatele (prostřednictvím e-mailu objednavky@danczek.cz) a stížnosti kromě toho i u Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

13. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
13.1.
Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

13.2. Výhra není právně vymahatelná. Daň z výher uhradí pořadatel, příp. pořadatel.

13.3. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či jinak.

13.4. Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či se stahováním materiálů v rámci této soutěže, pořadatel neodpovídá.

13.5. O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže. Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry, k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce, vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

13.6. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

13.7. Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.smokingklub.cz/cs/soutez, jakož i v sídle pořadatele. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na soutěžní e-mail: objednavky@danczek.cz. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.

V Teplicích dne 1.4.2020

 

47 30 30 777

Po - Pá: 8:00 - 16:00

DOPRAVA ZDARMA

Při nákupu nad 500 Kč

Rychlá expedice

Dodání do druhého dne

68 smoking pointů

Navštivte nás osobně

 

Přijímáme tyto platby

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Vážení zákazníci, z důvodu opatření proti šíření nákazy koronaviru dočasně nebude možné platit v hotovosti při převzetí zásilky. Platit bude možné pouze platební kartou.

Web ubalen v Pro-idea s.r.o.

Nemáte účet? Registrujte se

Výhody registrace:
Založit nový účet

SOUTĚŽ O 2 LÍSTKY NA ROCK FOR CHURCHILL

Další festival, na kterém nás potkáte je Rock For Churchill. A i s tímto festivalem startujeme na Smokingklubu soutěž o 2 lístky.

Nakupte a vyhrajte! Stačí když si na našem eshopu vytvoříte objednávku v libovolné hodnotě a v košíku potvrdíte účast v soutěži o 2 lístky na Rock For Churchill. Soutěž začíná v úterý 9.8.2016 a končí v neděli 21.8.2016 o půlnoci. V pondělí 22.8.2016 vylosujeme výherce, kterého následně kontaktujeme emailem.

Čím více objednávek uděláte, tím větší bude pravděpodobnost, že vás vylosujem.

Tak 3, 2, 1 ... začínáme! Vidíme se na Rock For Churchill!

Pro Váš pohodlnější nákup a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte. Další informace