Hledat Košík

Smoking Paper Art / pravidla

1) Pořadatel soutěže

Obchodní společnost DanCzek Teplice, a.s., IČ: 250 04 255, se sídlem Tolstého 451, PSČ: 415 03, Teplice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.zn. B 873, adresa elektronické pošty: danczek@danczek.cz (dále jen „Pořadatel“), pořádá reklamní akci, při které se mohou fyzické osoby za níže uvedených soutěžních podmínek  účastnit marketingové soutěže o ceny, jejichž seznam je přiložen k těmto soutěžním pravidlům, a to po dodržení pravidel soutěže a udělení souhlasu se svou účastí na reklamní akci Pořadatele – zasílání marketingových sdělení Pořadatele prostřednictvím elektronické pošty (tento souhlas jsou soutěžící oprávněni kdokoli odvolat).

2) Soutěž a Soutěžní období

Marketingová soutěž o ceny je nazvána Smoking Paper Art (dále jen „Soutěž“) a probíhá na území České republiky v termínu od 2.5.2016 do 30.9.2016 (dále jen „Soutěžní období“).

3) Podmínky účasti

Soutěž je určena všem fyzickým osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců Pořadatele a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této Soutěže považují osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Přitom platí, že každá osoba je oprávněna přihlásit se do Soutěže pouze jednou v každém soutěžním kole.

Soutěže se mohou zúčastnit všechny způsobilé osoby, které prostřednictvím aplikace umístěné na https://www.facebook.com/SmokingKlub/ a stránkách http://www.smokingklub.cz/ zašlou jednu fotografii, svojí adresu elektronické pošty, jméno, příjmení a věk. Nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a poskytnutím bezvýhradní neomezené bezúplatné licence k užití zaslané fotografie za níže uvedených podmínek.

4) Soutěžní kola

Soutěžní období je rozděleno celkem do 5 soutěžních kol:

1. kolo – květen 2016 (2. - 31. 5. 2016, vyhlášení výherců proběhne 1. 6. 2016)

2. kolo – červen 2017 (1. – 30. 6. 2016, vyhlášení výherců proběhne 1. 7. 2016)

3. kolo – červenec 2016 (1. – 31. 7. 2016, vyhlášení výherců proběhne 1. 8. 2016)

4. kolo – srpen 2016 (1. – 31. 8. 2016, vyhlášení výherců proběhne 1. 9. 2016)

4. kolo – září 2016 (1. – 30. 9. 2016, vyhlášení výherců proběhne 3. 10. 2016).

5) Co určí výherce

Na fotografii zaslané soutěžícím musí být vyfocen libovolný 2D/3D objekt vytvořený soutěžícím jako autorem fotografie. Objekt musí být vytvořen z papírků a filtrů Smoking (možnost použít i obal). Zároveň je možné použít na kostru objektu i klasický papír / karton / špejle / lepenku / lepidlo. Je možnost použít i barvy k doilustrování. Zaslaná fotografie musí nezaměnitelně obsahovat logo nebo název Smoking.

Do Soutěže nebudou zařazeny fotografie obsahující konopí, s explicitním a vulgárním obsahem, obsahující materiál s logem konkurenčních značek.

Pořadatel si výslovně vyhrazuje právo smazat zaslanou fotografii ze soutěžní aplikace i přes dodržení všech podmínek, a to bez udání důvodu.

V každém soutěžním kole se doručené fotografie budou zobrazovat v aplikaci, která umožňuje hlasování u jednotlivých fotografií. Ke konci každého kola budou vyhodnoceni 3 soutěžící, jejichž fotky nasbírají v tom soutěžním kole nejvíce hlasů, a těm vznikne nárok na výhru dle těchto soutěžních pravidel. V každém z 5 soutěžních kol se hraje o totožné ceny, jejich seznam tvoří přílohu těchto soutěžních pravidel. Soutěžící s nejvíce hlasy v daném soutěžním kole obdrží 1. cenu, druhý v pořadí obdrží 2. cenu, třetí v pořadí obdrží 3. cenu.

Sdílení fotek za účelem získávání “like” nebo “reactions” je soutěžícím povoleno.

6) Komunikace a oznámení o výhře, předání výher

Bezodkladně po vyhlášení výherců v termínech dle článku 4 těchto soutěžních pravidel budou jednotliví výherci kontaktováni Pořadatelem prostřednictvím jimi poskytnuté adresy elektronické pošty. Výherci jsou povinni po obdržení výzvy Pořadatele do 72 hodin Pořadateli odpovědět a uvést konkrétní jméno, příjmení a adresu, na níž má být výhra zaslána. Nestane-li se tak ve stanovené lhůtě, výherce je ze Soutěže vyloučen a jeho výhra propadá Pořadateli. Pořadatel si vyhrazuje, že výhru lze zaslat pouze na korespondenční adresu v České republice. Pokud výherce neuvede korespondenční adresu v České republice, je ze Soutěže vyloučen a jeho výhra propadá Pořadateli.

Výhra bude následně výherci zaslána prostřednictvím přepravní společnosti Geis CZ s.r.o., a to ve lhůtě do 30 dnů od skončení Soutěžního období.

7) Ochrana osobních údajů

Účastník Soutěže vyjadřuje zasláním fotografie a svých osobních údajů svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), se zpracováním osobních údajů jím uvedených, a to za účelem (i) identifikace účastníka v Soutěži samé, (ii) účasti na reklamní akci Pořadatele – zasílání marketingových sdělení Pořadatele prostřednictvím elektronické pošty, a souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení v případě výhry některé z cen na internetových stránkách Pořadatele. Tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, a to až do jeho odvolání.

Správcem ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů je Pořadatel.

Pořadatel prohlašuje, že veškeré jím zpracovávané osobní údaje účastníků Soutěže jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze k účelům, se kterými účastníci vyjádří svůj souhlas, a nebudou bez souhlasu dotčených účastníků Soutěže zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak užity.

Účastník Soutěže je oprávněn písemně požádat Pořadatele o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě, kdy Pořadatel poruší povinnosti zpracovávat osobní údaje účastníka Soutěže v souladu s uděleným souhlasem a Zákonem o ochraně osobních údajů, je účastník Soutěže oprávněn požadovat, aby se Pořadatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů účastníka Soutěže tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník Soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

8) Licenční ujednání

Zasláním fotografie do Soutěže potvrzuje účastník Soutěže, že je oprávněným nositelem autorských práv k zaslané fotografii podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Účastník Soutěže plně odpovídá za to, že zaslaná fotografie neoprávněně nezasáhne do práv a oprávněných zájmů třetích osob, fotografii vytvoří se souhlasem všech osob, jejichž projevy osobní povahy budou na fotografii zachyceny (včetně svolení zákonných zástupců v případě zaznamenání projevů osobní povahy nezletilých osob) a řádně zajistí a vypořádá užití veškerých předmětů ochrany, obsažených na fotografii.

Zasláním fotografie do Soutěže poskytuje účastník Soutěže Pořadateli k fotografii výhradní a neomezenou licenci k jejímu užití, tj. licenci neomezenou časově, teritoriálně, způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak. Účastník Soutěže není oprávněn poskytnout fotografii jiným osobám než Pořadateli. Účastník Soutěže uděluje Pořadateli licenci užít fotografii všemi možnými způsoby využití, jež povaha fotografie připouští a jež jsou v době konání Soutěže známy. Pořadatel je oprávněn fotografii užívat samostatně a bez jakýchkoliv omezení. Pořadatel není povinen fotografii užívat, není povinen ani využít licenci. Pořadatel je oprávněn práva z licence poskytnout podlicenčně nebo postoupením licence třetí osobě bez omezení. Účastník Soutěže zasláním fotografie do Soutěže potvrzuje, že licenci k fotografii poskytuje Pořadateli bezplatně a není oprávněn v souvislosti s poskytnutím licence k užití fotografie po Pořadateli požadovat žádné další náklady nebo odměnu. Účastník Soutěže uděluje Pořadateli souhlas fotografii užít v původní nebo jiným způsobem zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či značkami, logy, texty a jakýmikoliv obdobnými prvky.

9) Další důležité podmínky Soutěže

Sociální síť Facebook nenese jakoukoliv odpovědnost za Soutěž či činnosti s ní spojené. Soutěž není Facebookem provozována, podporována, ani na Facebooku neprobíhá.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry přepravní společností či za nedoručení zprávy elektronické pošty, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží.

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla Soutěže v průběhu jejího trvání změnit, Soutěž zkrátit či bez náhrady zrušit.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze Soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla (anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý) nebo by poškozoval dobré jméno Pořadatele, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

Vymáhání výher či účasti v Soutěži právní cestou je vyloučené.

Výhru nelze vyměnit za finanční hotovost. Výhercům nevzniká právo výhry u Pořadatele reklamovat.

Nároku na výzvu se lze vzdát, nemůže však být převeden na třetí osobu.

V Teplicích dne 27.4.2016

 

Seznam výher v Soutěži (včetně určení jejich hodnoty):

1. cena - v hodnotě 2700 Kč
- KS Organic - 10 ks - hodnota 180 Kč
- KS Deluxe - 10 ks - hodnota 180 Kč
- KS Slim - 10 ks - hodnota 180 Kč
- KS Master - 10 ks - hodnota 180 Kč
- KS Brown - 10 ks - hodnota 180 Kč
- KS Deluxe + Filter tips - 10 ks - hodnota 250 Kč
- KS Slim + Filter tips - 10 ks - hodnota 250 Kč
- KS Blue + Filter tips - 10 ks - hodnota 250 Kč
- KS Brown + Filter tips - 10 ks - hodnota 300 Kč
- Deluxe Rolls - 10 ks - hodnota 250 Kč
- Brown Rolls - 10 ks - hodnota 250 Kč
- Organic Rolls - 10 ks - hodnota 250 Kč

2. cena - v hodnotě 1620 Kč
- KS Organic - 6 ks - hodnota 108 Kč
- KS Deluxe - 6 ks - hodnota 108 Kč
- KS Slim - 6 ks - hodnota 108 Kč
- KS Master - 6 ks - hodnota 108 Kč
- KS Brown - 6 ks - hodnota 108 Kč
- KS Deluxe + Filter tips - 6 ks - hodnota 150 Kč
- KS Slim + Filter tips - 6 ks - hodnota 150 Kč
- KS Blue + Filter tips - 6 ks - hodnota 150 Kč
- KS Brown + Filter tips - 6 ks - hodnota 180 Kč
- Deluxe Rolls - 6 ks - hodnota 150 Kč
- Brown Rolls - 6 ks - hodnota 150 Kč
- Organic Rolls - 6 ks - hodnota 150 Kč

3. cena - v hodnotě 810 Kč
- KS Organic - 3 ks - hodnota 54 Kč
- KS Deluxe - 3 ks - hodnota 54 Kč
- KS Slim - 3 ks - hodnota 54 Kč
- KS Master - 3 ks - hodnota 54 Kč
- KS Brown - 3 ks - hodnota 54 Kč
- KS Deluxe + Filter tips - 3 ks - hodnota 75 Kč
- KS Slim + Filter tips - 3 ks - hodnota 75 Kč
- KS Blue + Filter tips - 3 ks - hodnota 75 Kč
- KS Brown + Filter tips - 3 ks - hodnota 90 Kč
- Deluxe Rolls - 3 ks - hodnota 75 Kč
- Brown Rolls - 3 ks - hodnota 75 Kč
- Organic Rolls - 3 ks - hodnota 75 Kč

 

 

47 30 30 777

Po - Pá: 8:00 - 16:00

DOPRAVA ZDARMA

Při nákupu nad 500 Kč

Rychlá expedice

Dodání do druhého dne

68 smoking pointů

Navštivte nás osobně

 

Přijímáme tyto platby

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Vážení zákazníci, z důvodu opatření proti šíření nákazy koronaviru dočasně nebude možné platit v hotovosti při převzetí zásilky. Platit bude možné pouze platební kartou.

Web ubalen v Pro-idea s.r.o.

Nemáte účet? Registrujte se

Výhody registrace:
Založit nový účet

SOUTĚŽ O 2 LÍSTKY NA ROCK FOR CHURCHILL

Další festival, na kterém nás potkáte je Rock For Churchill. A i s tímto festivalem startujeme na Smokingklubu soutěž o 2 lístky.

Nakupte a vyhrajte! Stačí když si na našem eshopu vytvoříte objednávku v libovolné hodnotě a v košíku potvrdíte účast v soutěži o 2 lístky na Rock For Churchill. Soutěž začíná v úterý 9.8.2016 a končí v neděli 21.8.2016 o půlnoci. V pondělí 22.8.2016 vylosujeme výherce, kterého následně kontaktujeme emailem.

Čím více objednávek uděláte, tím větší bude pravděpodobnost, že vás vylosujem.

Tak 3, 2, 1 ... začínáme! Vidíme se na Rock For Churchill!

Pro Váš pohodlnější nákup a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte. Další informace